Pogoji poslovanja


Prodajalec:
quality cases s.r.o.
Řípská 960/9a
Brno
627 00
Češka

Identifikacijska št: 05804515
Davčna številka: CZ05804515

Sedež podjetja: Čejkovická 3, Brno, 62800, Česká republika

 1. Osnovne določbe
  1. Ti pogoji poslovanja (v nadaljevanju le "pogoji poslovanja") določajo v skladu s 1. odstavkom člena 1751 zakona št. 89/2012 Zb., Civilni zakonik (v nadaljevanju "Civilni zakonik") medsebojne pravice in obveznosti strank, ki nastanejo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe prek spletne trgovine, kjer je na eni strani prodajalec in fizična ali pravna oseba na drugi strani pa kupec (v nadaljnjem besedilu "kupec").
  2. Oseba, ki sklene prodajno pogodbo zunaj svojega podjetja ali zunaj opravljanja svojega poklica, je potrošnik (v nadaljevanju le „potrošnik“).
  3. Spletno trgovino upravlja prodajalec na spletnem mestu, dostopnem z naslednjega spletnega naslova: (URL) https://dodatki24.si (v nadaljevanju "spletno mesto").
  4. Pogoji poslovanja so sestavni del kupoprodajne pogodbe.
 2. Kupoprodajna pogodba
  1. Kupoprodajno pogodbo stranke sklenejo prek spletne trgovine. Pogodbeno razmerje med prodajalcem in kupcem je opredeljeno v ustrezni zakonodaji in kupoprodajni pogodbi, ki vključuje tudi te pogoje.
  2. Kupoprodajna pogodba je ustvarjena s potrditvijo pravilno izpolnjenega naročila (v nadaljevanju "naročilo") s strani prodajalca in v zvezi s tem izključuje uporabo določbe 2. odstavka 175. člena civilnega zakonika. Naročilo vsebuje zlasti, vendar ne izključno, podatke o naročenem blagu, ceni blaga, načinu plačila kupnine blaga, podatke o zahtevanem načinu dostave naročenega blaga, podatke o stroških povezane z dostavo.
  3. Kupoprodajna pogodba in pogoji poslovanja so sestavljeni v slovaškem jeziku. Kupoprodajna pogodba se lahko sklene v slovaškem jeziku.
  4. Prodajalec je upravičen do enostranskih sprememb teh pogojev.
 3. Blago in cena
  1. Spletni vmesnik spletne trgovine vsebuje seznam blaga, ki ga prodajalec ponuja v prodajo, vključno s cenami posameznega ponujenega blaga.
  2. Cena blaga je navedena z vsemi davki in pristojbinami. Pod pogoji, določenimi v teh pogojih, bo prodajalec kupcu poleg cene blaga zaračunal še stroške dostave blaga kupcu.
  3. Ponudba za prodajo blaga in cene tega blaga ostajajo veljavne, dokler so prikazane na spletnem vmesniku spletne trgovine. Ta določba ne omejuje možnosti prodajalca, da sklene kupoprodajno pogodbo pod individualno dogovorjenimi pogoji znotraj posameznih akcij s popusti. Popustov na posamezne promocije ni mogoče seštevati.
  4. Vse ponudbe za prodajo blaga, umeščene na spletni vmesnik spletne trgovine, so nezavezujoče in prodajalec za to blago ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe. Vsi zgoraj navedeni podatki so zgolj informativne narave in ne predstavljajo predloga za sklenitev pogodbe.
  5. Nabavna cena blaga je dogovorjena v vsaki kupoprodajni pogodbi, pri čemer znesek takšne nakupne cene ustreza nabavni ceni ustreznega blaga, navedenega v spletni trgovini v trenutku pošiljanja naročila kupcu.
  6. Spletni vmesnik spletne trgovine vsebuje tudi informacije o stroških, povezanih z pakiranjem in dostavo blaga. Podatki o stroških, povezanih z embalažo in dostavo blaga, ki so navedeni na spletnem vmesniku spletne trgovine, veljajo samo v primerih, ko je blago dostavljeno na ozemlju Slovaške republike.
  7. Pred pošiljanjem naročila prodajalcu lahko kupec preveri in spremeni podatke, ki jih je kupec vnesel v naročilo. Kupec pošlje naročilo prodajalcu s klikom na gumb "Pošlji naročilo". Podatke v naročilu prodajalec šteje za pravilne. Prodajalec je dolžan kupcu takoj potrditi dostavo njegovega naročila na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel v svojem naročilu (v nadaljevanju "elektronski naslov kupca"). Potrditev dostave naročila po tem odstavku ni potrditev naročila z namenom sklenitve kupoprodajne pogodbe.
  8. Kupoprodajna pogodba se sklene s potrditvijo naročila s strani prodajalca. Če je prodajalec zainteresiran za sklenitev kupoprodajne pogodbe, bo kupcu potrdil naročilo, običajno v 2 delovnih dneh od datuma oddaje naročila prodajalcu.
  9. Kupec je obveščen, da prodajalec ni dolžan skleniti kupoprodajne pogodbe, zlasti z osebami, ki so predhodno že bistveno kršile kupno pogodbo (vključno s pogoji poslovanja).
  10. Za darila, ki so na voljo popolnoma brezplačno, ne morejo veljati nobene potrošniške pravice.
  11. Kupec se strinja z uporabo komunikacijskih sredstev na daljavo pri sklepanju kupoprodajne pogodbe. Stroški, ki jih ima kupec pri uporabi sredstev za komunikacijo na daljavo v zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, so normalni, v višini stopnje ponudnika storitev, ki jo izbere kupec in jih kupec plača sam.
 4. Uporabniški račun
  1. Kupec je ob naročilu blaga dolžan vse podatke navesti pravilno in resnično.
 5. Cena blaga in plačilni pogoji
  1. CCeno blaga in morebitne stroške, povezane z dostavo blaga po kupoprodajni pogodbi, lahko kupec prodajalcu plača na naslednji način.
   - z gotovino po povzetju na kraju, ki ga kupec določi v naročilu
   - plačilo s spletnim nakazilom
   - spletno plačilo s kreditno kartico
  2. Če je to običajno v poslovnih odnosih ali če tako določajo splošno zavezujoči pravni predpisi, prodajalec izda kupcu davčno listino - račun glede plačil, opravljenih na podlagi kupoprodajne pogodbe. Prodajalec je plačnik davka na dodano vrednost. Davčna listina - račun bo prodajalec izdal kupcu in ga poslal v elektronski obliki na e-poštni naslov kupca.
 6. Potrošnikova pravica do odstopa od kupoprodajne pogodbe
  1. Določbe tega člena pogojev veljajo samo za kupca, ki je potrošnik.
  2. Potrošnik ima pravico do odstopa od kupne pogodbe brez obrazložitve v roku (7) dni. To obdobje začne teči od datuma prejema blaga, in če je predmet kupoprodajne pogodbe dobava več vrst (predmetov) blaga, se obdobje izračuna od datuma prejema zadnje dobave blaga. Šteje se, da se obdobje za odstop od kupne pogodbe ohrani, če potrošnik prodajalcu pošlje na naslov info@dodatki24.si pisno obvestilo, da odstopa od kupoprodajne pogodbe. Potrošnik ne more odstopiti od pogodbe v primerih, določenih v členu 1837 Civilnega zakonika.
  3. informacije o vračilu blaga tu
  4. Če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, mora prodajalcu brez nepotrebnega odlašanja najpozneje v tridesetih dneh po odstopu od pogodbe poslati blago, ki ga je prejel od njega. V takem primeru stroške vračila zadevnega blaga prodajalcu nosi potrošnik.
  5. Če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, mu prodajalec najpozneje v tridesetih (30) dneh od odstopa od pogodbe brez nepotrebnega odlašanja vrne vsa sredstva (vključno s stroški dostave blaga, če potrošnik vrne vse naročeno v 30 dneh)za blago, vključno z darili ali drugimi ugodnostmi), ki ga je od njega prejel na podlagi kupoprodajne pogodbe, na enak način. Prodajalec bo prejeti denar potrošniku vrnil na drug način le, če se potrošnik s tem strinja in če ne bo imel dodatnih stroškov.
  6. Če potrošnik ni izbral najcenejšega načina dostave, ki ga prodajalec ponudi za dostavo blaga v spletni trgovini, mu prodajalec povrne te stroške v višini, ki ustreza najcenejšemu ponujenemu načinu dostave blaga.
  7. Potrošnik mora prodajalcu za zmanjšanjo vrednost zadevnega blaga, ki je nastalo kot posledica ravnanja s tem blagom drugače, kot je potrebno, povrniti stroške.
  8. Če potrošnik odstopi od kupoprodajne pogodbe, mu prodajalec ni dolžan vrniti prejetega denarja, preden mu potrošnik vrne blago ali dokaže, da je blago poslal prodajalcu.
 7. Prevoz in dostava blaga
  1. Način dostave določi prodajalec, če ni v kupoprodajni pogodbi določeno drugače. Če se način prevoza dogovori na podlagi zahteve kupca, nosi kupec tveganje in morebitne dodatne stroške, povezane s tem načinom prevoza.
  2. Če je po prodajni pogodbi prodajalec dolžan dostaviti blago na kraj, ki ga je kupec določil v naročilu, je kupec dolžan prevzeti blago ob dobavi.
  3. V primeru, da je zaradi razloga kupca treba blago dostaviti večkrat ali drugače, kot je navedeno v naročilu, je kupec dolžan plačati stroške, povezane s ponavljajočo se dostavo blaga in stroške, povezane z drugim načinom dostave.
  4. Cene prevoza in dostave (najdete tu) so navedene na internetnih straneh te internetne prodajalne in kupec jih dobi v vpogled pred zaključkom naročila.
  5. Kupec se strinja, da bo prodajalec izbranemu prevozniku posredoval podatke o kupcu, ki so potrebni za pravilno dostavo blaga.
 8. Zahtevki za napake na blagu
  1. Prodajalec bo kupcu dostavil blago v količini, kakovosti in obliki, v skladu z dogovorom v kupoprodajni pogodbi. Če kakovost in dizajn nista določena, prodajalec privzame kakovost in obliko, primerno za namen, ki je razviden iz kupoprodajne pogodbe, sicer pa za običajni namen.
  2. Zahtevke kupca zaradi pomanjkljivosti blaga (vključno z načinom obravnavanja reklamacij) urejajo ustrezne določbe Civilnega zakonika, zlasti določbe člen 1914 do 1925, člen 2099 do 2117 in člen 2161 do 2174 civilnega zakonika.
 9. Druge pravice in obveznosti pogodbenih strank
  1. Če je kupec potrošnik, lastništvo blaga kot tudi nevarnost poškodbe blaga preide na kupca s prevzemom blaga od izbranega prevoznika.
  2. Če kupec ni potrošnik, bo prodajalec kupcu dostavil blago s predajo izbranemu prevozniku za dostavo kupcu in kupcu omogočil uveljavljanje pravic iz prevozne pogodbe zoper izbranega prevoznika. Tveganje poškodbe blaga preide na kupca, ki ni potrošnik, s predajo predmeta izbranemu prevozniku za dostavo na cilj, naveden v naročilu.
  3. Kupec priznava, da so programska oprema in druge komponente, ki tvorijo spletni vmesnik spletne trgovine (vključno s fotografijami ponujenega blaga), zaščitene z avtorskimi pravicami. Kupec se zavezuje, da ne bo opravljal nobene dejavnosti, ki bi mu ali tretjim osebam omogočala uporabo programske opreme ali drugih komponent, ki tvorijo spletni vmesnik spletne trgovine.
  4. Kupec ni upravičen do uporabe mehanizmov, programske opreme ali drugih postopkov pri uporabi spletnega vmesnika spletne trgovine, ki bi lahko negativno vplivali na delovanje spletnega vmesnika spletne trgovine. Spletni vmesnik spletne trgovine se lahko uporablja le v obsegu, ki ne škodi pravicam drugih kupcev prodajalca in je v skladu z njegovim namenom.
  5. Kupec priznava, da prodajalec ni odgovoren za napake, ki so nastale zaradi posega tretje osebe na spletno mesto ali zaradi uporabe spletnega mesta v nasprotju z njegovim namenom.
 10. Zaščita osebnih podatkov
  1. Kupec se strinja z obdelavo naslednjih osebnih podatkov: ime in priimek, naslov za dostavo, naslov za izstavitev računa, identifikacijska številka, davčna številka, e-poštni naslov, telefonska številka (v nadaljevanju "osebni podatki").
  2. Kupec se strinja, da prodajalec obdeluje osebne podatke za namene uveljavljanja pravic in obveznosti iz kupoprodajne pogodbe ter za namene vzdrževanja uporabniškega računa. Če kupec ne izbere druge možnosti, se strinja, da prodajalec obdeluje osebne podatke tudi z namenom pošiljanja informacij in poslovnih obvestil kupcu. Soglasje k popolni obdelavi osebnih podatkov po tem členu ni pogoj, ki že sam po sebi preprečuje sklenitev kupoprodajne pogodbe.
  3. Kupec priznava, da je dolžan svoje osebne podatke (ob registraciji, v svojem uporabniškem računu, pri naročilu iz spletnega vmesnika trgovine) navesti pravilno in resnično ter da je dolžan prodajalca brez nepotrebnega odlašanja obvestiti o spremembi njegovih osebnih podatkov.
  4. Obdelavo osebnih podatkov kupca lahko prodajalec zaupa tretji osebi, ki jih potrebuje za obdelavo podatkov. Razen oseb, ki prevažajo blago, prodajalec osebnih podatkov, brez predhodnega soglasja kupca, ne bo posredoval tretjim osebam.
  5. Osebni podatki bodo v obdelavi za nedoločen čas. Osebni podatki bodo obdelani v elektronski obliki na avtomatiziran način ali v tiskani obliki na neavtomatiziran način.
  6. Kupec potrjuje, da so navedeni osebni podatki točni in da je bil obveščen, da gre za prostovoljno zagotavljanje osebnih podatkov.
  7. V primeru, da kupec meni, da prodajalec ali obdelovalec obdeluje njegove osebne podatke, in je to v nasprotju z varstvom zasebnega in osebnega življenja kupca ali v nasprotju z zakonodajo, zlasti če so osebni podatki glede namena netočni, lahko:
   - Za pojasnilo vpraša prodajalca ali obdelovalca podatkov
   - Od prodajalca ali obdelovalca zahteva, da odpravi tako nastalo situacijo
   - Če kupec zahteva informacije o obdelavi njegovih osebnih podatkov, jih mora prodajalec posredovati. Prodajalec ima pravico zahtevati ustrezno plačilo za posredovanje informacij v skladu s prejšnjim stavkom, ki ne presega stroškov, potrebnih za posredovanje informacij.
  8. Ta stran uporablja samo potrebne cookies
  9. Kupec se strinja s sprejemanjem t.i. cookies na njegovem računalniku. Če je možno opraviti nakup na spletni strani in izpolniti prodajalčeve obveznosti iz kupoprodajne pogodbe, brez t.i. cookies na računalniku kupca lahko kupec kadar koli prekliče privolitev v skladu s prejšnjim stavkom.
 11. Korespondenca in informacije
  1. Če ni drugače dogovorjeno, je treba vso korespondenco v zvezi z kupoprodajno pogodbo drugi stranki dostaviti pisno, po elektronski pošti, osebno ali priporočeno po pošti prek ponudnika poštnih storitev (po izbiri pošiljatelja). Kupcu ga dostavijo na elektronski naslov, naveden v njegovem uporabniškem računu.
  2. Sporočilo se šteje za dostavljeno:
   -v primeru dostave po elektronski pošti v času prejema na strežniku za dohodno pošto; celovitost sporočil, poslanih po e-pošti, lahko zagotovite s potrdilom
   -v primeru dostave osebno ali prek ponudnika poštnih storitev, tako da pošljete pošiljko naslovniku
   -v primeru dostave osebno ali prek ponudnika poštnih storitev tudi z zavrnitvijo prevzema pošiljke, če naslovnik (ali oseba, pooblaščena za prevzem pošiljke zanj) noče prevzeti pošiljke
   -v primeru dostave prek ponudnika poštnih storitev po desetih (10) dneh od deponiranja in oddaje vabila naslovniku, da prevzame deponirano pošiljko, če je pošiljka deponirana pri ponudniku poštnih storitev, tudi če je naslovnik to storil, ker ni vedel za pošiljko.
 12. Končne določbe
  1. Če razmerje, povezano z uporabo spletnega mesta, ali pravno razmerje na podlagi kupoprodajne pogodbe vsebuje mednarodni (tuji) element, potem se stranki strinjata, da razmerje ureja češka zakonodaja. To ne vpliva na pravice potrošnika po splošno zavezujoči zakonodaji.
  2. Prodajalec je upravičen do prodaje blaga na podlagi dovoljenja za trgovanje, za prodajalčevo dejavnost pa ni potrebno nobeno drugo dovoljenje. Licenciranje trgovine v okviru svojih pristojnosti izvaja ustrezni urad za licenciranje trgovine.
  3. Če katera koli določba pogojev postane neveljavna ali neučinkovita, se neveljavna določba nadomesti z določbo, katere pomen je čim bližje neveljavni določbi. Neveljavnost ali neučinkovitost ene določbe ne vpliva na veljavnost drugih določb. Za spremembe kupoprodajne pogodbe ali pogojev poslovanja je potrebna pisna oblika.
  4. Kontaktni podatki prodajalca:
   quality cases s.r.o.
   Řípská 960/9a
   Brno
   627 00
   Češka

   naslov elektronske pošte: info@dodatki24.si telefonska številka: +420 608 709 964 (English only)


Ti pogoji poslovanja so veljavni od dne 29. 9. 2021.
quality cases s.r.o.